NextNRG, s.r.o. - zásady ochrany osobných údajov

A. Úvod

Súkromie návštevníkov našej webovej stránky je pre nás veľmi dôležité a zaväzujeme sa ho chrániť. Tieto zásady vysvetľujú, čo budeme robiť s vašimi osobnými údajmi.

Súhlas s používaním súborov cookie v súlade s podmienkami týchto zásad pri vašej prvej návšteve našej webovej lokality nám umožňuje používať súbory cookie pri každej vašej návšteve našej webovej lokality.

B. Úver

Tento dokument bol vytvorený pomocou šablóny od spoločnosti SEQ Legal (seqlegal.com) a upravený spoločnosťou NextNRG S.r.l. (https://www.nextnrg.eu).

C. Zhromažďovanie osobných údajov

Môžu sa zhromažďovať, uchovávať a používať tieto typy osobných údajov

informácie o vašom počítači vrátane IP adresy, geografickej polohy, typu a verzie prehliadača a operačného systému;

informácie o vašich návštevách a používaní tejto webovej stránky vrátane zdroja odkazu, dĺžky návštevy, zobrazených stránok a navigačných ciest na webovej stránke;

informácie, ako je vaša e-mailová adresa, ktoré zadáte pri registrácii na našej webovej lokalite;

informácie, ktoré zadáte pri vytváraní profilu na našej webovej lokalite, napríklad vaše meno, profilové obrázky, pohlavie, dátum narodenia, stav vzťahu, záujmy a koníčky, údaje o vzdelaní a zamestnaní;

informácie, ako je vaše meno a e-mailová adresa, ktoré zadáte pri nastavení odberu našich e-mailov a/alebo informačných bulletinov;

informácie, ktoré zadávate pri používaní našich webových služieb;

informácie vytvorené počas vášho používania našej webovej lokality vrátane údajov o tom, kedy, ako často a za akých okolností ju používate;

informácie týkajúce sa akýchkoľvek nákupov, služieb alebo transakcií, ktoré uskutočníte prostredníctvom našej webovej lokality, vrátane vášho mena, adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy a údajov o kreditnej karte;

informácie, ktoré odošlete na našu webovú lokalitu s úmyslom zverejniť ich na internete, vrátane vášho používateľského mena, profilových obrázkov a obsahu vašich správ

informácie obsiahnuté v akejkoľvek komunikácii, ktorú nám pošlete e-mailom alebo prostredníctvom našej webovej lokality, vrátane obsahu a metadát komunikácie

akékoľvek iné osobné údaje, ktoré nám zašlete.

Predtým, ako nám poskytnete osobné údaje inej osoby, musíte získať súhlas tejto osoby s poskytnutím aj spracovaním týchto osobných údajov v súlade s týmito zásadami.

D. Používanie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám boli zaslané prostredníctvom našej webovej stránky, sa použijú na účely uvedené v týchto zásadách alebo na príslušných stránkach webovej stránky. Vaše osobné údaje môžeme použiť na tieto účely

spravovať našu webovú lokalitu a naše podnikanie;

prispôsobenie našej webovej stránky pre vás

umožniť vám využívať služby dostupné na našej webovej lokalite

zasielať vám produkty zakúpené prostredníctvom našej webovej lokality

poskytovať služby zakúpené prostredníctvom našej webovej stránky

posielať vám výpisy, faktúry a upomienky o platbách a vyberať od vás platby

posielať vám nemarketingové obchodné oznámenia;

zasielať vám e-mailové oznámenia, ktoré ste si výslovne vyžiadali;

zasielanie nášho e-mailového bulletinu, ak ste si ho vyžiadali (môžete nás kedykoľvek informovať, ak už bulletin nepožadujete)

zasielanie marketingových oznámení týkajúcich sa nášho podnikania alebo podnikania starostlivo vybraných tretích strán, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, poštou alebo, ak ste s tým výslovne súhlasili, e-mailom alebo podobnou technológiou (môžete nás kedykoľvek informovať, ak si už neželáte dostávať marketingové oznámenia)

poskytovať tretím stranám štatistické informácie o našich používateľoch (tieto tretie strany však nebudú môcť na základe týchto informácií identifikovať žiadneho jednotlivého používateľa)

vybavovať otázky a sťažnosti, ktoré ste nám zaslali alebo ktoré sa vás týkajú v súvislosti s našou webovou stránkou;

udržiavať našu webovú stránku bezpečnú a predchádzať podvodom;

monitorovanie dodržiavania podmienok používania našej webovej lokality (vrátane monitorovania súkromných správ odoslaných prostredníctvom služby súkromných správ našej webovej lokality); a ďalšie použitie.

Ak poskytnete osobné údaje na zverejnenie na našej webovej lokalite, budeme tieto údaje zverejňovať a inak používať v súlade s licenciou, ktorú ste nám udelili.

Nastavenia ochrany osobných údajov môžete použiť na obmedzenie zverejnenia vašich informácií na našej webovej lokalite a môžete ich upraviť pomocou ovládacích prvkov ochrany osobných údajov na webovej lokalite.

Bez vášho výslovného súhlasu neposkytneme vaše osobné údaje tretím stranám na ich priamy marketing alebo marketing iných tretích strán.

E. Zverejňovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť ktorémukoľvek z našich zamestnancov, vedúcich pracovníkov, poisťovateľov, odborných poradcov, zástupcov, dodávateľov alebo subdodávateľov v rozsahu, ktorý je primerane potrebný na účely uvedené v týchto zásadách.

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť ktorémukoľvek členovi našej skupiny spoločností (t. j. našim dcérskym spoločnostiam, našej konečnej holdingovej spoločnosti a všetkým jej dcérskym spoločnostiam) v rozsahu primerane potrebnom na účely stanovené v týchto zásadách.

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť

v rozsahu, v akom nám to ukladá zákon

v súvislosti s akýmkoľvek súčasným alebo budúcim súdnym konaním;

na určenie, výkon alebo obhajobu našich zákonných práv (vrátane poskytovania informácií tretím stranám na účely prevencie podvodov a znižovania úverového rizika);

kupujúcemu (alebo potenciálnemu kupujúcemu) akéhokoľvek podniku alebo majetku, ktorý predávame (alebo uvažujeme o predaji), a

akejkoľvek osobe, o ktorej sa odôvodnene domnievame, že môže požiadať súd alebo iný príslušný orgán o sprístupnenie takýchto osobných údajov, ak je podľa nášho odôvodneného názoru odôvodnene pravdepodobné, že takýto súd alebo orgán nariadi sprístupnenie takýchto osobných údajov.

S výnimkou prípadov uvedených v týchto zásadách neposkytneme vaše osobné údaje tretím stranám.

F. Medzinárodné prenosy údajov

Informácie, ktoré zhromažďujeme, sa môžu ukladať, spracovávať a prenášať medzi krajinami, v ktorých pôsobíme, aby sme ich mohli používať v súlade s týmito zásadami.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, sa môžu prenášať do nasledujúcich krajín, ktoré nemajú zákony o ochrane údajov rovnocenné so zákonmi platnými v Európskom hospodárskom priestore: Spojené štáty americké, Rusko, Japonsko, Čína a India.

Osobné údaje zverejnené na našej webovej lokalite alebo poskytnuté na zverejnenie na našej webovej lokalite môžu byť dostupné na celom svete prostredníctvom internetu. Nemôžeme zabrániť použitiu alebo zneužitiu takýchto informácií inými osobami.

Výslovne súhlasíte s prenosmi osobných údajov opísanými v tejto časti F.

G. Uchovávanie osobných údajov

V tejto časti G sú uvedené naše zásady a postupy uchovávania údajov, ktorých cieľom je zabezpečiť dodržiavanie našich zákonných povinností týkajúcich sa uchovávania a vymazávania osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré spracúvame na jeden alebo viac účelov, nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné na tento alebo tieto účely.

S výhradou článku G-2 spravidla vymažeme osobné údaje, ktoré patria do nižšie uvedených kategórií, v nižšie uvedenom dátume/čase:

osobné údaje budú vymazané 30.06.20xx/10:00; a 01.01.20xx/10:00.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto časti G budeme uchovávať dokumenty (vrátane elektronických dokumentov) obsahujúce osobné údaje

v rozsahu, v akom nám to ukladá zákon;

ak sa domnievame, že tieto dokumenty môžu byť relevantné pre prebiehajúce alebo budúce súdne konanie, a

na účely stanovenia, výkonu alebo obhajoby našich zákonných práv (vrátane poskytovania informácií tretím stranám na účely prevencie podvodov a znižovania úverového rizika).

H. Bezpečnosť osobných údajov

Prijmeme primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo zmene vašich osobných údajov.

Všetky vami poskytnuté osobné údaje budú uložené na našich zabezpečených serveroch (chránených heslami a firewallmi).

Všetky elektronické finančné transakcie uskutočnené prostredníctvom našej webovej stránky budú chránené šifrovacou technológiou.

Beriete na vedomie, že prenos informácií cez internet je zo svojej podstaty nezabezpečený a my nemôžeme zaručiť bezpečnosť údajov odosielaných cez internet.

Ste zodpovední za zachovanie dôvernosti hesla, ktoré používate na prístup na našu webovú lokalitu; nebudeme vás žiadať o vaše heslo (s výnimkou prístupu na našu webovú lokalitu).

I. Zmeny

Tieto zásady môžeme z času na čas aktualizovať uverejnením novej verzie na našej webovej lokalite. Túto stránku by ste mali z času na čas skontrolovať, aby ste sa uistili, že rozumiete všetkým zmenám týchto zásad. O zmenách týchto zásad vás môžeme informovať e-mailom alebo prostredníctvom systému súkromných správ na našej webovej lokalite.

J. Vaše práva

Môžete nás požiadať, aby sme vám poskytli všetky osobné údaje, ktoré o vás máme; poskytnutie takýchto informácií bude podliehať nasledujúcim podmienkam

zaplateniu poplatku vo výške 200,00 EUR a poskytnutiu primeraného dokladu o vašej totožnosti (notársky overenej fotokópie cestovného pasu a originálu účtu za komunálne služby, na ktorom je uvedená vaša aktuálna adresa).

Vami požadované osobné údaje môžeme uchovávať v rozsahu povolenom zákonom.

Kedykoľvek nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje nespracúvali na marketingové účely.

V praxi zvyčajne vopred výslovne súhlasíte s používaním vašich osobných údajov na marketingové účely alebo máte možnosť odmietnuť používanie vašich osobných údajov na marketingové účely.

K. Webové stránky tretích strán

Naša webová stránka obsahuje hypertextové odkazy a údaje o webových stránkach tretích strán. Nemáme kontrolu nad zásadami ochrany osobných údajov a postupmi tretích strán a nezodpovedáme za ne.

L. Aktualizácia informácií

Ak je potrebné opraviť alebo aktualizovať akékoľvek osobné údaje, ktoré o vás máme, oznámte nám to.

M. Súbory cookie

Naša webová stránka používa súbory cookie. Súbor cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a číslic), ktorý sa posiela z webového servera do webového prehliadača a prehliadač ho ukladá. Identifikátor sa potom odošle späť na server zakaždým, keď prehliadač požiada o stránku zo servera. Súbory cookie môžu byť „trvalé“ alebo „relácie“: trvalý súbor cookie sa ukladá vo webovom prehliadači a zostáva platný až do nastaveného dátumu skončenia platnosti, pokiaľ ho používateľ pred uplynutím platnosti nevymaže; na druhej strane, platnosť súboru cookie relácie končí na konci relácie používateľa, keď sa webový prehliadač zatvorí. Súbory cookie vo všeobecnosti neobsahujú informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné informácie, ktoré o používateľovi ukladáme, môžu byť prepojené s informáciami uloženými a získanými prostredníctvom súborov cookie. Na našej webovej lokalite používame reláciu aj trvalé súbory cookie.

Názvy súborov cookie, ktoré používame na našej webovej lokalite, a účely, na ktoré sa používajú, sú uvedené nižšie:

na našej webovej lokalite používame služby Google Analytics, Adwords a iné analytické programy na rozpoznanie počítača, keď používateľ navštívi webovú lokalitu, navigáciu na webovej lokalite, zlepšenie použiteľnosti webovej lokality, analýzu používania webovej lokality, prevenciu podvodov a zlepšenie bezpečnosti webovej lokality, cielenie reklamy, ktorá môže byť pre konkrétnych používateľov obzvlášť zaujímavá;

Väčšina prehliadačov umožňuje odmietnuť prijímanie súborov cookie, napr:

V prehliadači Internet Explorer (verzia 10) môžete zablokovať súbory cookie pomocou nastavenia odmietnutia správy súborov cookie, ktoré je k dispozícii kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti internetu“, „Ochrana osobných údajov“ a potom „Rozšírené“;

vo Firefoxe (verzia 24) môžete zablokovať všetky súbory cookie kliknutím na položku „Nástroje“, „Možnosti“, „Súkromie“, výberom položky „Použiť vlastné nastavenia pre históriu“ z rozbaľovacej ponuky a zrušením začiarknutia položky „Prijímať súbory cookie zo stránok“; a

v prehliadači Chrome (verzia 29) môžete zablokovať všetky súbory cookie tak, že prejdete do ponuky „Personalizácia a ovládanie“, kliknete na „Nastavenia“, „Zobraziť rozšírené nastavenia“ a „Nastavenia obsahu“ a potom v časti „Súbory cookie“ vyberiete možnosť „Zabrániť webom v nastavovaní akýchkoľvek údajov“.

Zablokovanie všetkých súborov cookie bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok. Ak zablokujete súbory cookie, nebudete môcť používať všetky funkcie našich webových stránok.

Súbory cookie, ktoré sú už uložené vo vašom počítači, môžete odstrániť, napr:

v prehliadači Internet Explorer (verzia 10), musíte súbory cookie vymazať ručne (návod na tento postup nájdete na adrese http://support.microsoft.com/kb/278835 );

v prehliadači Firefox (verzia 24) môžete súbory cookie odstrániť kliknutím na položky „Nástroje“, „Možnosti“ a „Ochrana osobných údajov“, potom vyberte položku „Použiť vlastné nastavenia pre históriu“, kliknite na položku „Zobraziť súbory cookie“ a potom na položku „Odstrániť všetky súbory cookie“; a

v prehliadači Chrome (verzia 29) môžete odstrániť všetky súbory cookie tak, že prejdete do ponuky „Personalizácia a ovládanie“, kliknete na „Nastavenia“, „Zobraziť rozšírené nastavenia“ a „Vymazať údaje o prehliadaní“, potom vyberiete možnosť „Odstrániť súbory cookie a iné údaje o stránkach a zásuvných moduloch“ pred kliknutím na „Vymazať údaje o prehliadaní“.

Vymazanie súborov cookie bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.

Ďalšie informácie

Prijímame, zhromažďujeme a ukladáme všetky informácie, ktoré zadáte na našej webovej lokalite alebo nám ich poskytnete iným spôsobom. Okrem toho zhromažďujeme adresu internetového protokolu (IP) použitú na pripojenie vášho počítača k internetu, vaše prihlasovacie meno, e-mailovú adresu, heslo, informácie o počítači a pripojení a históriu nákupov. Môžeme používať softvérové nástroje na meranie a zhromažďovanie informácií o relácii vrátane času odozvy stránky, dĺžky návštev konkrétnych stránok, informácií o interakcii so stránkou a spôsoboch použitých na opustenie stránky. Zhromažďujeme tiež osobné údaje (vrátane mena, e-mailu, hesla, komunikácie); údaje o platbe (vrátane údajov o kreditnej karte), komentáre, spätnú väzbu, recenzie produktov, odporúčania a osobný profil.

Keď na našej webovej lokalite uskutočníte transakciu, v rámci tohto procesu zhromažďujeme vami poskytnuté osobné údaje, ako je vaše meno, fyzická adresa a e-mailová adresa. Vaše osobné údaje budú použité len na konkrétne dôvody uvedené vyššie.

Takéto osobné a neosobné informácie zhromažďujeme na nasledujúce účely:

poskytovať a spravovať služby;

poskytovať priebežnú technickú pomoc a podporu našim používateľom

kontaktovať našich návštevníkov a používateľov s oznámeniami o službách a všeobecnými alebo personalizovanými propagačnými správami a

vytvárať súhrnné štatistické údaje a iné súhrnné a/alebo odvodené neosobné informácie, ktoré môžeme my alebo naši obchodní partneri použiť na poskytovanie a zlepšovanie našich príslušných služieb.

dodržiavanie platných zákonov a predpisov.

Naša firemná webová stránka je umiestnená na platforme hostinger.com. Hostinger.com nám poskytuje online platformu, ktorá nám umožňuje predávať naše produkty a služby. Vaše údaje môžu byť uložené prostredníctvom úložiska údajov, databáz a všeobecných aplikácií spoločnosti hostinger.com. Vaše údaje sú uložené na zabezpečených serveroch chránených firewallom. Všetky priame platobné brány ponúkané spoločnosťou hostinger.com a používané našou spoločnosťou spĺňajú štandardy stanovené PCI-DSS, ktoré spravuje Rada pre bezpečnostné štandardy PCI, čo je spoločné úsilie značiek ako Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požiadavky PCI-DSS pomáhajú zabezpečiť bezpečné spracovanie informácií o kreditných kartách naším obchodom a jeho dodávateľmi.

Môžeme vás kontaktovať, aby sme vás informovali o vašom účte, aby sme vyriešili problémy s vaším účtom, aby sme vyriešili spor, aby sme vybrali poplatky alebo dlžné sumy, aby sme vás preskúmali prostredníctvom prieskumov alebo dotazníkov, aby sme vám poslali aktualizácie o našej spoločnosti alebo, ak je to potrebné z iných dôvodov, môžeme vás kontaktovať, aby sme presadili našu zmluvu s používateľom, platné vnútroštátne zákony a všetky dohody, ktoré sme s vami uzavreli. Na tento účel vás môžeme kontaktovať prostredníctvom e-mailu, telefónu, SMS a bežnej pošty.

Ak si neželáte, aby sme spracúvali vaše údaje, kontaktujte nás na adrese info@nextnrg.eu alebo nám pošlite list na adresu: NextNRG, s.r.o., Šustekova 49, 851 04, Bratislava, Slovensko.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov, preto ich, prosím, často kontrolujte. Zmeny a spresnenia nadobudnú účinnosť okamžite po ich zverejnení na webovej stránke. Ak vykonáme podstatné zmeny týchto zásad, budeme vás o aktualizácii informovať, aby ste vedeli, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností ich používame a/alebo zverejňujeme.

Ak chcete získať prístup k akýmkoľvek osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, opraviť ich, zmeniť alebo vymazať, kontaktujte nás e-mailom na adrese info@nextrade.eu alebo listom na adrese

NextNRG, s.r.o.

Šustekova 49,

851 04 Bratislava

Slovensko